Kế hoạch

Công ty hoạt động tích hợp theo chiều dọc với các cơ sở sản xuất cơ khí chính xác từ Peter Schwabe GmbH của Đức.

Các cơ sở sản xuất đã thiết lập được tích hợp theo chiều dọc từ sản xuất hàng dệt cho việc sao lưu thông qua đường vải hoàn thiện và sản xuất tráng mài mòn qua nhà sản xuất và chuyển đổi dòng của nó.

Một lợi thế trực tiếp về chất lượng thống nhất, thời gian quay vòng nhanh hơn và hiệu quả chi phí.

Dòng sản xuất vải ( hoàn tất )

Công suất: 1.600.000 SQM / năm
Sản lượng sản phẩm: Hoàn thành mẫu vải

  • X Trọng lượng polycotton
  • X Trọng lượng bông
  • J Trọng lượng bông

Sản xuất

Công suất: 3.800.000 SQM / năm
Sản phẩm đầu ra

  • Giấy cân nặng
  • X Trọng lượng polycotton
  • X Trọng lượng bông
  • J Trọng lượng bông