• Những tính năng hàng loạt hiệu suất cao cấp bằng sáng chế Fortis điều trị liên kết và hạt khoáng sản cao cấp với lớp phủ đặc biệt xây dựng để cung cấp hiệu suất cắt chà nhám cạnh.
  • Các tiêu chuẩn vàng trong thế giới của Fortis loạt sản phẩm mài mòn.Được làm bằng cao cấp được lựa chọn nguyên liệu để cung cấp sản phẩm mài mòn chất lượng cao nhất.
  • Loạt bạc được tạo bởi dãy các sản phẩm mài mòn chất lượng tốt cung cấp các giá trị cao nhất cho hiệu quả lợi ích.